Đàn ông đi cửa hàng là muốn mua cái họ cần. Phụ nữ vào cửa hàng là muốn xem vật gì cần mua hay không ?

Đàn ông và đàn bà nói về sự khác nhau

Sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà - 2

Sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà - 3

Sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà - 4

Sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà - 5

Sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà - 6

Comments

Powered by Facebook Comments