Từ ngày 10/2/2013, sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu bị cảnh báo kết quả học tập kém trên 2 lần liên tiếp.

Tuỳ theo đặc điểm của từng trường, Hiệu trưởng sẽ quy định số lần cảnh báo nhưng không vượt quá 2 lần liên tiếp và sẽ chọn áp dụng tối đa 2 trong 3 điều kiện sau để cảnh báo kết quả học tập của sinh viên:
kết quả học tập
- Điểm trung bình chung dưới 1.20 đối với sinh viên năm nhất, dưới 1.40 đối với năm hai, dưới 1.60 đối với năm ba hoặc dưới 1.80 đối với các năm tiếp theo và cuối khoá;

- Điểm trung bình chung học kỳ dưới 0.80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1.00 đối với các học kỳ tiếp theo;

- Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Đó là nội dung trong Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

theo phapluat.vn

Comments

Powered by Facebook Comments